มหาวิทยาลัยธนบุรี

           แบบขอเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ

18 เมษายน 2557            

          เรียน อธิการบดี
          เนื่องด้วย รหัสประจำตัว เป็นนักศึกษาสังกัดสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยธนบุรี มีความประสงค์ขอเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ โดยรายวิชาที่นำมาขอเทียบโอนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา สถาบัน
          รวมจำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอนทั้งสิ้น 0 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ที่ขอเทียบโอนจากสถานบันศึกษาเดิม
หน่วยกิต ผลการเรียน รหัสวิชา/ชื่อวิชา
ที่ได้รับการเทียบโอนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
หน่วยกิต ผลการเรียน
รวมหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน0รวมหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอน0
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 
 ลงชื่อ.................................................
         ()
           ผู้ยื่นคำร้อง
 
ลงชื่อ.................................................ลงชื่อ................................................
        (หัวหน้าสาขาวิชา)        (คณบดีคณะวิชา)
 
ลงชื่อ.................................................ลงชื่อ.................................................
        (นางสาวศิริพร อนุวัตน์วิสิษฐ์)        (นายประวิทย์ ชุมสวัสดิ์)
        หัวหน้าสำนักทะเบียนและประมวลผล        ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
 
 ลงชื่อ.................................................
         (ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ)
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ